• R.C Complex, Lamachaur,
  Pokhara-19, Kaski

 • 061-441900
  jayasahakari@gmail.com

 • Sun - Fri 10.00 A.M - 5.00 P.M
  Saturday Closed

Loan Scheme

कर्जा योजनाहरु
यस संस्थाको शेयर सदस्यहरुको हितलाइ ध्यानमा राखी विभिन्न कर्जाहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

 • घरेल/उद्योग/कृषि कर्जा
 • व्यापार/व्यवसाय कर्जा
 • व्यक्तिगत कर्जा
 • आकस्मिक कर्जा
 • शैक्षिक कर्जा
 • हायर पर्चेज (सवारी) कर्जा
 • जय मनकामना इजि कर्जा
 • आवधिक कर्जा